in progress - Zhejiang small town residents housing